Kontakt

Goiz s.r.o.
Mýtna 11
SK-811 07 Bratislava 1

IČO: 445 467 51
DIČ: 202 273 16 01
IČ DPH: SK 202 273 16 01
zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro vo vložke č. 55925/B

. Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628174929 / 1100
IBAN: SK07 1100 0000 026 2817 4929
BIC(SWIFT): TATRSKBX

Korešpodenčná adresa:
Goiz s.r.o.
Kopčianska 20
SK-851 01 Bratislava 5

Kontakty:
Tel: +421 2 526 345 60
Mobil: +421 948 386 961
Fax: +421 2 526 345 60
E-mail: office@goiz.sk
www.goiz.sk

Fridrich Gabron
Mob. +421 911 253 415
E-mail: gabron@goiz.sk